Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities Deelnemer: OTBmovement:
Deelnemersovereenkomst: Persoonsgegevens:

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Een ieder die een overeenkomst sluit met OTBmovement.

OTBmovement, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3073 AH) Rotterdam aan Groene Hilledijk 237A.

De overeenkomst tussen OTBmovement en een Deelnemer.

Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan OTBmovement zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OTBmovement en iedere deelnemer.

2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeven van directie van OTBmovement en alle personen die voor OTBmovement werkzaam zijn en/ of door OTBmovement zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Deelnemersovereenkomst
3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en OTBmovement komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van OTBmovement De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van OTBmovement en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan OTBmovement aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uirvoering voor de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan OTBmovement worden verstrekt.

3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met OTBmovement heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met OTBmovement gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan OTBmovement gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van OTBmovement en/ of u de locatie van OTBmovement heeft betreden.

OTBmovement, Groene Hilledijk 237A, 3073 AH Rotterdam, info@otbmovement.nl, otbmovement.nl, Bank: NL22INGB0008937786, KVK: 81539940 , BTW: NL862130967B01

Artikel 4 – Prijzen en betaling
4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van OTBmovement dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan OTBmovement te zijn voldaan.

4.2 De Deelnemer machtigt OTBmovement door ondertekening van de Deelnemersovereenkomst om de aan OTBmovement verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.

4.4 OTBmovement behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

4.5 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten OTBmovement, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van OTBmovement liggen niet of volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd.

OTBmovement, Groene Hilledijk 237A, 3073 AH Rotterdam, info@otbmovement.nl, otbmovement.nl, Bank: NL22INGB0008937786, KVK: 81539940 , BTW: NL862130967B01

Artikel 5 – Opzegging Deelnemersovereenkomst
5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. OTBmovement zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met OTBmovement, bij gebreke waarvan OTBmovement ervan uitgaat dat de schriftelijke opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/ of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

5.3 OTBmovement heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
De Deelnemer zich naar de mening van OTBmovement schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;

Als de Deelnemer de regels van OTBmovement stelselmatig overtreedt; of Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer.

OTBmovement, Groene Hilledijk 237A, 3073 AH Rotterdam, info@otbmovement.nl, otbmovement.nl, Bank: NL22INGB0008937786, KVK: 81539940 , BTW: NL862130967B01

Artikel 6 – Risico en Aansprakelijkheid
6.1 Het gebruik van de faciliteiten van OTBmovement voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/ of het volgen van enig trainingsprogramma en/ of activiteiten van welke aard dan ook bij OTBmovement is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/ of andere lichamelijke aandoeningen en/ of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.3 Zowel OTBmovement als haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/ of derden.

6.4 OTBmovement en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/ of derden.

6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van OTBmovement, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/ of schuld van de Deelnemer.

6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van OTBmovement en ieder ander van wiens hulp OTBmovement gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

OTBmovement, Groene Hilledijk 237A, 3073 AH Rotterdam, info@otbmovement.nl, otbmovement.nl, Bank: NL22INGB0008937786, KVK: 81539940 , BTW: NL862130967B01

Artikel 7 – Persoonsgegevens en privacybeleid
7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/ zij bepaalde persoonsgegevens aan OTBmovement verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

7.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan OTBmovement toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van OTBmovement. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door OTBmovement gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). OTBmovement zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

7.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met de Deelnemersvoorwaarden aan OTBmovement ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van OTBmovement per e-mail en anderszins toe te sturen.

OTBmovement, Groene Hilledijk 237A, 3073 AH Rotterdam, info@otbmovement.nl, otbmovement.nl, Bank: NL22INGB0008937786, KVK: 81539940 , BTW: NL862130967B01

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 mei 2021.

8.2 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. OTBmovement en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

8.3 Iedere rechtsverhouding met OTBmovement wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en OTBmovement die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.